Form Doldurun
X
Form Doldurun Sizi Arayalım

Kişisel Toz Maruziyeti

Kişisel Toz Maruziyeti

Toz Maruziyeti Ölçümleri, normal düzendeki çalışma saatleri içerisinde, işletmenin en yoğun toz üreten ve toza maruz kalan bölümlerinde yapılmaktadır. İlgili metot, işyeri havasında bulunan çoğu tozların saptanması için uygun bir metottur. Talep edilen örneklemelerle uygunluğunu göstermek için, sahada ve laboratuvarlarda uygulanmaktadır.

Toz ölçümü standardı olarak geçerliliği devam eden, “MDHS 14/3: General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust” standardı uygulanır.

Kişisel Maruziyet Toz Ölçümleri:
Kişisel toz ölçüm noktalan seçilirken, en fazla toza maruz kalabilecek çalışanlar veya bölümler seçilerek ölçüm planı yapılır. Tesis içi toz maruziyet ölçümü portatif dozimetrik bir cihazın çalışan üzerine montajıyla ölçüme başlanır. MDHS 14/3 metodu uygulanarak ilgili firma ile ortam ölçümü yapan firma arasında belirlenen noktalarda kişisel maruziyeti veya ortam toz ölçümü tamamlanır.

İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak, işyerinde bulunan tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır.
 Ortamda bulunan tozun çeşidi,
 Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
 Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri,
 Toz Ölçümleri ve sonuçları,
 Alınması gereken önleyici tedbirleri,
 Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.